ตารางรายการใช้ห้องประชุม ประจำเดือนมิถุนายน

ห้องพลอยไพลิน

วันที่

เวลา

รายการ

ผู้ขอใช้

จำนวน/คน

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

16.45 - 17.45 

โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ 

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ฯ 

√ 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

16.45 - 17.45 

 โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ฯ 

 

11

08.30 - 12.00 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและวิชาการ 

ว่าที่ ร.ต.เกษม 

 70 คน√

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

08.30 - 16.00

16.45 - 17.45 

อบรมสังคมศาสตร์ใส่ใจสุชภาพจิต

โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ 

นิภาพรฯ

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ฯ 

70 √

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

16.45 - 17.45 

โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ 

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ฯ 

 √

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30