ตารางรายการใช้ห้องประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม

ห้องทับทิมสยาม

วันที่

เวลา

รายการ

ผู้ขอใช้

จำนวน/คน

1

 10.00 - 12.00

 คณบดีเปิดงานประชุมทางวิชาการนิสิต

กิจการนิสิต 

 √

2

09.00 - 16.30 

นำเสนอผลงานนิสิตในเวทีประชุมทางวิชาการ 

หน่วยกิจการนิสิต(ภัทรกรฯ) 

 √

3

12.00 - 17.00 

 ปัจฉิมนิเทศก์

พงศ์ธีรัชฯ 

 200√

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

08.30 - 12.00 

 โครงการอบรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

กมลนิตย์ฯ 

100 √

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31