Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1006 คน
12548 คน
67251 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

โครงสร้างการบริหารงาน
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะสังคมศาสตร์

นางรสธร วิศาลมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

    

นายอัครวินท์  กองสนั่น
(ช่างไฟฟ้า)

นายสุพจน์  แสนกล้า
(ช่างประปา)

นายมานพ  วัดเมือง
(พนักงานขับรถยนต์)

นายโชคชัย  เจริญสุข
(พนักงานขับรถยนต์)

นายขษณะ  คงยืน
(พนักงานอาคารสถานที่)

นายกานชนก  มาทัศน์
(พนักงานอาคารสถานที่)

นายอนุทิน นุขุนทด
(พนักงานอาคารสถานที่)

    

นางสาววิไลจิตต์  สร้อยแสงจันทร์
(หัวหน้าแม่บ้าน)

 

 อาคาร 1

 

นางสาวสงวน  สุทธิสน
(ชั้น 1)

นางยุพิน  อ่อนจันทร์
(ชั้น 2)

นางสาวสุภาภรณ์  โคคำ
(ชั้น 3)

นางสาวจงกลนี  พูลคุ้ม
(ชั้น 4)

        

อาคาร 2

         

 นางจิตรา  ยิ้มศิริ
(ชั้น 1)

 นางสุปาณี  อ่วมศรีภิรมย์
(ชั้น 2)

 นางสุนันทา  น้อยจาด
(ชั้น 3)

 นางสาวพลอย  เรืองฤทธิ์
(ชั้น 4)

    

 นางสาวรุ่งฤพันธ์  แสงน้อย
(ชั้น5)

   
 

 อาคาร 3

 
    

 นางประคอง  คงเกตุ
(ชั้น 1)

 นางวีณา  สืบเทพ
(ชั้น 2)

 นางสาววันดี  สมประสงค์
(ชั้น 3)

 นางวันเพ็ญ  มณีรอด
(ชั้น 4)

    

 นางสาวอัมพร  เผือกลิขิต
(ชั้น 5)

 นางสาวรุ่งฤพันธ์  แสงน้อย
(ชั้น 6)

  
 

 อาคาร 4

 
    

 นางปิยะพร  ตันหนึ่ง
(ชั้น 1)

 นางเพ็ญศรี  รักบำรุง
(ชั้น 3)

 นางสวาด  อ่วมรอด
(ชั้น 4)

 

    

 

 

 

 

 นางนิตยา  จุติชัย
(ชั้น 5)

 นางสาวนุช  เทียมไร
(ชั้น 6)

 นางลาวัลย์  ศรีเมือง
(ชั้น 7)

 นางดวงตรา  โกศัยดิลก
(ชั้น 8)

    
    

นางสาวสำเนียง  วิเศษนคร
(ชั้น 9)

 

    

 

 
                    

 

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397