Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 71 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
651 คน
11048 คน
65751 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 หมวดอาคารสถานที่
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะสังคมศาสตร์  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแม่บ้านทำความสะอาดในลักษณะของการกำกับดูแลและตรวจสอบ  ควบคุมการทำความสะอาดของอาคารทั้ง 4 อาคาร  การบำรุงรักษาอาคาร ตามลักษณะงานและความรับผิดชอบดังนี้
• ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะฯ ทั้ง 4 อาคาร
• ดูแลสภาพอาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบประปา ไฟฟ้า  จะนำเสนอปัญหาของระบบต่างๆ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาการซ่อมแซมต่อไป
• จัดสถานที่ตามความต้องการใช้งาน เช่น ห้องประชุม  อบรม  สัมมนา ห้องบรรยาย และการจัดงานของคณะฯ ในโอกาสต่างๆ
• ควบคุมดูแลการขอใช้สถานที่ของคณะฯ ทั้งใน และนอกเวลาราชการ
• จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนิสิต
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397