Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 71 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
622 คน
11019 คน
65722 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 หมวดยานยนต์และการบริการ
• ให้บริการจัดยานพาหนะตามที่บุคลากรขอใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
• จัดทำตารางการใช้รถประจำวัน
• ควบคุมดูแลติดตามการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ
• ประสานงานในการขอใช้บริการยานพาหนะทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ
• ทำหนังสือยืมรถราชการจากหน่วยงานอื่นๆ
• ดำเนินการต่อทะเบียนรถราชการประจำปี  รวมทั้งทำประกันภัยรถยนต์ด้วย
• ควบคุมดูการการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
• บันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ให้บริการ
• จัดทำเอกสารเบิกค่าตอบแทนให้กับพนักงานขับรถ
• ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง
• นำเสนอข้อมูลที่พนักงานขับรถที่เกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของรถยนต์  และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมแซมให้ผู้บริหารพิจารณา

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397