Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 71 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
626 คน
11023 คน
65726 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 ภาระงานหมวดธุรการ
• รับ - ส่ง  หนังสือ  บันทึกข้อมูล  และงานพิมพ์ของหน่วยอาคารฯ ทั้งหมด
• สรุปเรื่องของหน่วยอาคารเสนอต่อผู้บริหาร
• เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติและเบิกจ่ายประเภทต่างๆ
• ขออนุมัติค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รับเรื่องแจ้งซ่อมต่างๆ ประสานงานด้านบริการและการซ่อมบำรุงต่างๆ
• ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ทั่วไปในการทำความสะอาดของหน่วยอาคารฯ
• ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของแม่บ้านในบริเวณพื้นที่อาคารทั้งหมดของคณะสังคมศาสตร์
• ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  รถจักรยานยนต์ และงานสนามของคณะฯ
• บริการจองห้องประชุม/สัมมนา
• สืบราคาและทำเรื่องการจัดซื้อวัสดุงานซ่อมส่งให้หน่วยจัดซื้อดำเนินการต่อไป
• ควบคุมการเบิกจ่ายกุญแจอาคาร

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397