รายงานการใช้ห้องประชุม

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน14.00-16.00ประชุมนิติศาสตร์ภาคพิเศษ( 5)13.00-15.00 ประชุมก.ก.สาขาการจัดการความขัดแย้ง(สาวิณีฯ)811.30-16.30ประชุมหลักสูตรเอเชียฯ(อ.ศุภกาญจน์ฯ
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน9.00-14.00ประชุมกรรมการบางเขน(กัญญา
ณัฏฐ์)/14.00-17.00 ประชุมกรรมการจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ(เสาวภาฯ)6
9.00-13.00 ประชุมสมาคมนักจิตวิทยาคลินิคไทย(15)8.30-16.30สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.โทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ(เสาวภาฯ)14.00-17.00ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ(มนัธยาฯ)
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน9.00-16.00 ธาน๊ (สอบ)14.00-17.00ประชุมสาขาจิตวิทยาชุมชน(7)(หันสนา)14.00-17.00ประชุม(หันสนาฯ)9.00-19.00(รัฐศาสตร์ฯ  สอบ)14.00-15.00ประชุมคณะก.ก.พิจารณาทุนการศึกษา(อ.รุ่งนภาฯ9.00-12.00สอบข้อเขียน //14.00-16.30 สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิจัย(ปณิตชาฯ)
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน8.00-16.30สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 1(อ.รัตติกรณ์ฯ)65
8.00-18.00สัมมนาวิชาการสาขาจิตวิทยาคลินิค(เอกชัยฯ)120
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน14.00-17.00 ประชุม(ธานีฯ)
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน9.00-12.00 ลงนามข้อตกลง MOU(สุภาพรฯ)1011.00-16.00ประชุมป.ตรีรัฐศาสตร์และกรรมการวิเทศสัมพันธ์(สุภาพรฯ)11.00-13.00 ประชุมแบ่งความรับผิดชอบดูแลงาน(ขวัญพรฯ)
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน 
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน 
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน 

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน 
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน 
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน 

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน 
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน 
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน 

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน 
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน 
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน 

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน

 

รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

ห้อง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 31

ห้องประชุม 102 อาคาร 2 ชั้น 1 ความจุ 12 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 2 ชั้น 5 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 201 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 202 อาคาร 3 ชั้น 2 ความจุ 15 คน 
ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ 120 คน 
ห้องประชุม 503 อาคาร 3 ชั้น 5 ความจุ  10 คน 
ห้องประชุม 701 อาคาร 4 ชั้น 7 ความจุ 30 คน 
ห้องประชุม 808 อาคาร 4 ชั้น 8 ความจุ 50 คน 
ห้องประชุม 901 อาคาร 4 ชั้น 9 ความจุ 800 คน